کد خبر: 10424    1396/06/27
جلسه دفاع دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز
جلسه دفاع دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي  دكتر احمد احمدي  و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز    
کد خبر: 10423    1396/06/27
جلسه دفاع از رساله دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز
جلسه دفاع از رساله  دكتری  آقاي رضا طالبي  به  راهنمايي آقاي  دكتر احمد احمدي  و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز 
کد خبر: 10087    1396/04/19
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی
 جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی به راهنمایی دکتر پویا زمانی در تاریخ 1396/04/27  روز سه شنبه  8:30 در سالن جلسات برگزار می گردد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند