مدیر گروه علوم دامی

دکترمصطفی ملکی
تحصیلات:  دکترای تخصصی / تغذیه دام
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  081-34425401
آدرس:  دانشکده کشاورزی جدید
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند