درباره گروه > رشته و گرایش فعال و چارت درسی

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

چارت درسی

1

مهندسی کشاورزی

علوم دامی

کارشناسی

دانلود

2

پرورش و مدیریت تولید طیور

-

کارشناسی ارشد

دانلود

3

علوم دامی

تغذیه نشخوارکنندگان

کارشناسی ارشد

دانلود

4

علوم دامی

تغذیه طیور

کارشناسی ارشد

دانلود

5

علوم دامی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

کارشناسی ارشد

دانلود

6

علوم دامی

تغذیه دام- گرایش نشخوارکنندگان

دکتری

دانلود

7

علوم دامی

تغذیه دام- گرایش طیور

دکتری

دانلود

8

علوم دامی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

دکتری

دانلود

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند